Devínska Nová Ves - Sandberg

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľMartin Sabol
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

chránená prírodná pamiatka


Popis lokality

Lokalita sa nachádza približne 2 km západne od Štokeravskej vápenky na severozápadnom svahu Devínskej Kobyly na južnom okraji Devínskej Novej Vsi. Lokalita pozostáva z plytkovodných litorálnych sedimentov sandbergských vrstiev (bazálne hrubé klastické horniny, sľudnaté piesky, ílovité piesky, vápenaté pieskovce, organogénne a organodetritické vápence, brekcie a štrkové polohy), ktoré sú erozívne uložené na starších sekvenciách druhohorných karbonátov devínskej sukcesie Malých Karpát. Sú produktom vrchnobádenskej transgresie na východnom okraji viedenskej panvy, čiastočne kontrolovanej transtenznou tektonikou. Vo vrstvách drobnozrných štrkov tu bola zistená bohatá fauna stavovcov aj bezstavovcov.


charakteristika paleoprostredia

Terestrická tafocenóza reprezentuje časť sandbergského spoločenstvo, ktoré žilo v prímorskej subtropickej oblasti ostrovného charakteru, pričom teplé moria boli obývané okrem bezstavovcov spoločenstvom rybovitých stavovcov (žraloky, raje, kostnaté ryby), plazov (korytnačky, krokodíly) a cicavcov (sirény, delfíny, veľryby).


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Toto významné paleontologické nálezisko bolo stanovené ako faciálny stratotyp Bulimina-Bolivinovej zóny vrchného bádenu. Na základe nálezov veľkých suchozemských stavovcov (skameneliny malých cicavcov neboli na lokalite doposiaľ výrazne preukázané) je nálezisko datované do vrchného bádenu (stredný miocén, spodný astarak, vrchná časť zóny MN 6).


Bližšie stratigrafické určenie

Miocén (vrchný báden, vrchná časť zóny MN 6)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 10 z celkového počtu: 10
NazovAutorRokPublikacia
Fosílne stavovce (Vertebrata). Holec P. & Sabol M.2005In: Majzlan, O. (ed.), Fauna Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 164-170.
Succession(-s) of mammalian assemblages during the Neogene - a case study from the Slovak part of the Western Carpathians. Sabol, M., Joniak, P. & Holec, P.2004Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Geology, Vol. 31-32/2001-2002, Brno, 65-84.
Temporal and spatial distribution of Miocene mammals in the Western Carpathians (Slovakia). Sabol, M. & Holec, P.2002Geologica Carpathica, 53, 4, Bratislava, 269-279.
Miocene Biochronology. Fejfar, O.1997In: Aguilar J. P., Legendre S. & Michaux J. (Eds.): Actes du Congrés BiochroM´ 97. Memoires et travaux E. P. H. E., Institut de Montpellier, 21, Montpellier, 795-802.
Treťohorné stavovce (Vertebrata) Devínskej Kobyly (Tertiary Vertebrates from Devínska Kobyla).Holec P. & Sabol M.1996Min. Slovaca, 28, 6, 519-522.
The Neogene VP sites of Czechoslovakia. A Contribution to the Neogene terrestric Biostratigraphy of Europe based on Rodents. Fejfar, O.1990In: Lindsay E. H., Fahlsbuch V. & Mein P. (Eds.): European Neogene Mammal Chronology. NATO ASI Series, A, 180, New York, 211-236.
Säugetierfauna aus dem Torton von Neudorf an der March (ČSR).Thenius, E.1972N. Jb. für Geol. und Paläont., Abh., 96, 1, 27-136.
Ein neuer Vertreter der Gatung Anomalomys GAILLARD, 1900 (Rodentia, Mammalia) aus dem europäischen Miozän (Karpat).Fejfar, O.1972N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 141, 2, 168-193.
Die biostratigraphische Korrelation einiger jungtertiärer Wirbeltierfaunen Mitteleuropas Cícha I., Fahlbusch V. & Fejfar O.1972N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 140, 2, 129-145.
Katalog der in den Osterreichischen Samlungen befindlichen Säugetierreste des Jungtertäre Osterreichs und der Randgebiete Pia J. & Sickenberg O.1934Denkschriften des Naturhistorischen Museums in Wien, Bd. 4, Geol. Palaeont. Reihe.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 61 - 80 z celkového počtu: 83
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Pseudaeluruscf. lorteti Gaillard, 1899MakroCarnivora
Pseudarctosaff. bavaricus Schlosser, 1899MakroCarnivora
Saurocephalus sp. MakroOsteichthyes
Scopelus sp. MakroOsteichthyes
Serranussp.MakroVertebrata: Actinopterygii
Schizodelphiscf. sulcatus(Gervais, 1861)MakroCetacea
Sparuscinctus MakroOsteichthyes
Sparusauratus MakroOsteichthyes
Sphenodus sp. MakroOsteichthyes
Striatolamiamacrota MakroChondryichthyes
Tapirus telleriHofmann, 1893MakroPerissodactyla
Tasadiacarniolica(Bittner)MakroArthropoda: Crustacea: Decapoda
Taucanamosansaniense(Lartet, 1851), MakroArtiodactyla
Tetraodonscillae MakroOsteichthyes
Thalattosirenpetersi(Abel, 1949)MakroSirenia
Trachurusnortlingi MakroOsteichthyes
Trigonodon sp. MakroOsteichthyes
Trichiurussp. MakroOsteichthyes
Trionyxrostratus MakroReptilia
Trisopterus sp. MakroOsteichthyes