Devínska Nová Ves - Bonanza

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľMartin Sabol
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Lokalita je ťažko prístupná až neprístupná


Opis Lokality

Lokalita sa nachádza na severovýchodnom okraji Viedenskej panvy pri mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, vo východnej časti bývalej Štokeravskej vápenky na severných svahoch Devínskej Kobyly. Objavená bola v roku 1984. Lokalita pozostáva so širokej pukliny zsz. – vjv. smeru v spodnojurských vápencových brekciách s fragmentami podložných triasových dolomitov. Šírka pukliny sa pohybuje od 2,6 do 3,5 m a je viac ako 5 vysoká. Je vyplnená úlomkami vápenca, balvanmi karbonátov a morskými pieščitými sedimentmi.


Charakteristika paleoprostredia

Zistené fosílne spoločenstvo poukazuje na dominanciu subtropického lesného humídneho habitátu so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami pri skalnatom až pieščitom pobreží plytkého mora s korálovým ekosystémom.


Ekonomicko - Hospodársky význam

Typová lokalita pre taxóny: Bufo priscus Špinar, Klembara et Meszároš, 1993 (Bufonidae, Amphibia); Storchia meszaroshi Sabol, 2005 (Talpidae, Mammalia); Devinophoca claytoni Koretsky et Holec, 2002 (Phocidae, Mammalia).


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita je významná z vedeckého hľadiska. Poskytuje informácie dôležité pre interpretáciu geologického a paleoklimatického vývoja nášho územia.


Bližšie stratigrafické určenie

Rét


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 11 - 19 z celkového počtu: 19
NazovAutorRokPublikacia
Miocénne drsnokožce a kostnaté ryby (Chondrichthyes et Osteichthyes, Vertebrata) z viedenskej panvy pri Bratislave (Slovensko).Holec, P.2001Mineralia Slovaca, 33, 2, Bratislava, 19–25.
New finds of the genus Ophisaurus (Reptilia, Amguidae) from the Miocene of Western Slovakia (Czechoslovakia). Klembara, J.1986Acta Universitatis Carolinae - Geol., Špinar, 2, Praha, 187–203.
Pokračovanie výskumu plio-pleistocénnej lokality Nová Vieska (SR) v roku 2010.Vlačiky, M., Sliva, Ľ., Tóth, Cs., Karol, M., Moravcová, M., Zervanová, J., Maglay, J., Joniak, P.2010In: NÉMETH, Z., PLAŠIENKA, D., ŠIMON, L., KOHÚT, M. IGLÁROVÁ, Ľ. & MORAVCOVÁ, M. (eds.) 9. výročný predvianočný seminár SGS. Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát. Mineralia Slovaca, Geovestník, GÚDŠ, Bratislava, 42, 4, 503.
Skameneliny Devínskej Kobyly.Holec, P.1997In: Feráková, V. (ed.), Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 19-25.
Strednomiocénna fauna malých cicavcov z lokality Devínska Nová Ves – Bonanza.mažgút, O.2010Manuskript, Katedra geológie a paleontológie PriF UK, Bratislava, 72.
Succession(-s) of mammalian assemblages during the Neogene - a case study from the Slovak part of the Western Carpathians. Sabol, M., Joniak, P. & Holec, P.2004Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology, vol. 31-32/2001-2002, Brno, 65–84.
Temporal and spatial distribution of Miocene mammals in the Western Carpathians (Slovakia).Sabol, M. & Holec, P.2002Geologica Carpathica, 53 (4), Bratislava, 269–279.
The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene. Ivanov, M.1998Acta Musei Moraviae, Scientiarum Geologicum, 83, Brno, 159–172.
Treťohorné stavovce (Vertebrata) Devínskej Kobyly.Holec, P. & Sabol, M.1996Mineralia Slovaca, 28, 6, Bratislava, 519–522.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 21 - 40 z celkového počtu: 81
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
?? MakroViverridae indet.
?? MakroColubrinae D
?? MakroColubrinae indet.
?? MakroSparidae indet.
?? MakroMammalia indet.
?? MakroUngulata indet.
?? MakroGastropoda indet.
?? MakroMiliobatidae indet.
?? MakroRajidae indet.
?? MakroHolocentridae indet.
?? MakroAcanthuridae indet.
?? MakroPercoidei indet.
?? MakroSerranidae indet.
?? MakroLabridae indet.
?Megacricetodonsp. MikroCriceidae
Aetobatusarcuatus(Agassiz 1843)MakroVertebrata: Chondrichthyes: Elasmobranchii
Bransatoglisastaracensis(Baudelot)MikroMyoxidae
Bufosp. MakroAmphibia
BufopriscusŠpinar et al.MakroAmphibia
Carchariassp.MakroVertebrata: Chondrichthyes: Elasmobranchii