Devínska Nová Ves - Bonanza

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľMartin Sabol
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Lokalita je ťažko prístupná až neprístupná


Opis Lokality

Lokalita sa nachádza na severovýchodnom okraji Viedenskej panvy pri mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, vo východnej časti bývalej Štokeravskej vápenky na severných svahoch Devínskej Kobyly. Objavená bola v roku 1984. Lokalita pozostáva so širokej pukliny zsz. – vjv. smeru v spodnojurských vápencových brekciách s fragmentami podložných triasových dolomitov. Šírka pukliny sa pohybuje od 2,6 do 3,5 m a je viac ako 5 vysoká. Je vyplnená úlomkami vápenca, balvanmi karbonátov a morskými pieščitými sedimentmi.


Charakteristika paleoprostredia

Zistené fosílne spoločenstvo poukazuje na dominanciu subtropického lesného humídneho habitátu so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami pri skalnatom až pieščitom pobreží plytkého mora s korálovým ekosystémom.


Ekonomicko - Hospodársky význam

Typová lokalita pre taxóny: Bufo priscus Špinar, Klembara et Meszároš, 1993 (Bufonidae, Amphibia); Storchia meszaroshi Sabol, 2005 (Talpidae, Mammalia); Devinophoca claytoni Koretsky et Holec, 2002 (Phocidae, Mammalia).


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita je významná z vedeckého hľadiska. Poskytuje informácie dôležité pre interpretáciu geologického a paleoklimatického vývoja nášho územia.


Bližšie stratigrafické určenie

Rét


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 10 z celkového počtu: 19
NazovAutorRokPublikacia
The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene. Ivanov, M.1998Acta Musei Moraviae, Scientiarum Geologicum, 83, Brno, 159–172.
New finds of the genus Ophisaurus (Reptilia, Amguidae) from the Miocene of Western Slovakia (Czechoslovakia). Klembara, J.1986Acta Universitatis Carolinae - Geol., Špinar, 2, Praha, 187–203.
Faciálna a stratigrafická analýza gregorianských brekcií bradlového pásma. Nemčok, J., Kullmanová, A., Ďurkovič, T.1986Čiastková záverečná správa za rok 1986, GÚDŠ Bratislava
Indications of the Middle Jurassic emergence in the Czorsztyn Unit (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians)AUBRECHT, R.1997Geologica Carpathica (Bratislava), 48, 2, 71-84
Discovery of new fauna of marine and terrestrial vertebrates in Devínska Nová Ves.Holec, P., Klemb ara, J. & Meszároš, Š.1987Geologica Carpathica, 38, 3, Bratislava, 349–356.
Temporal and spatial distribution of Miocene mammals in the Western Carpathians (Slovakia).Sabol, M. & Holec, P.2002Geologica Carpathica, 53 (4), Bratislava, 269–279.
Middle Miocene assemblage of insectivores from Bonanza site near Devínska Nová Ves (Slovakia).Sabol, M.2005Geologica Carpathica, 56 (5), Bratislava, 433–445.
A primitive seal (Mammalia: Phocidae) from the early Middle Miocene of Central Paratethys.Koretsky, I.A. & Holec, P.2002In: Emry, R.J. (ed.), Cenozoic mammals of land and sea: tributes to the career of Clayton E. Ray, Smithsonian Institution Press, Washington, 163-178.
Skameneliny Devínskej Kobyly.Holec, P.1997In: Feráková, V. (ed.), Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 19-25.
Fosílne stavovce.Holec, P. & Sabol, M.2005In: Majzlan, O. (ed.). Fauna Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 164-170.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 41 - 60 z celkového počtu: 81
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Carchariascuspidata(Agassiz, 1843)MakroVertebrata: Chondrichthyes: Elasmobranchii
Dasyatissp.MakroVertebrata: Chondrichthyes: Elasmobranchii
Democricetodonvindobonensis(Schaub et Zapfe)MikroCriceidae
DevinophocaclaytoniKoretsky et HolecMakroPhocidae
Dinosorexcf. zapfeiEngesserMikroSoricidae
Eopelobatessp. MakroAmphibia
EopelobatesbayeriŠpinarMakroAmphibia
Epinephelus sp.MakroVertebrata: Actinopterygii
Eumyarionsp. MikroCriceidae
Eumyarioncf. latior(Schaub et Zapfe)MikroCriceidae
Holocentrussp.MakroVertebrata: Actinopterygii
Hylasp. MakroAmphibia
ChlamysfasciculataMakroMollusca: Bivalvia
Keramidomyscarpathicus(Schaub et Zapfe)MikroEomyidae
Lagomeryx sp. MakroCervidae
Lagomeryxparvulus(Roger)MakroCervidae
Lantanotheriumaff. sansaniense(Lartet)MikroErinaceidae
LartetomyszapfeiMein et FreudenthalMikroCriceidae
Latessp.MakroVertebrata: Actinopterygii
Loripescf. dentatusMakroMollusca: Bivalvia