Devínska Nová Ves - Bonanza

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľMartin Sabol
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Lokalita je ťažko prístupná až neprístupná


Opis Lokality

Lokalita sa nachádza na severovýchodnom okraji Viedenskej panvy pri mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, vo východnej časti bývalej Štokeravskej vápenky na severných svahoch Devínskej Kobyly. Objavená bola v roku 1984. Lokalita pozostáva so širokej pukliny zsz. – vjv. smeru v spodnojurských vápencových brekciách s fragmentami podložných triasových dolomitov. Šírka pukliny sa pohybuje od 2,6 do 3,5 m a je viac ako 5 vysoká. Je vyplnená úlomkami vápenca, balvanmi karbonátov a morskými pieščitými sedimentmi.


Charakteristika paleoprostredia

Zistené fosílne spoločenstvo poukazuje na dominanciu subtropického lesného humídneho habitátu so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami pri skalnatom až pieščitom pobreží plytkého mora s korálovým ekosystémom.


Ekonomicko - Hospodársky význam

Typová lokalita pre taxóny: Bufo priscus Špinar, Klembara et Meszároš, 1993 (Bufonidae, Amphibia); Storchia meszaroshi Sabol, 2005 (Talpidae, Mammalia); Devinophoca claytoni Koretsky et Holec, 2002 (Phocidae, Mammalia).


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita je významná z vedeckého hľadiska. Poskytuje informácie dôležité pre interpretáciu geologického a paleoklimatického vývoja nášho územia.


Bližšie stratigrafické určenie

Rét


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 11 - 19 z celkového počtu: 19
NazovAutorRokPublikacia
Pokračovanie výskumu plio-pleistocénnej lokality Nová Vieska (SR) v roku 2010.Vlačiky, M., Sliva, Ľ., Tóth, Cs., Karol, M., Moravcová, M., Zervanová, J., Maglay, J., Joniak, P.2010In: NÉMETH, Z., PLAŠIENKA, D., ŠIMON, L., KOHÚT, M. IGLÁROVÁ, Ľ. & MORAVCOVÁ, M. (eds.) 9. výročný predvianočný seminár SGS. Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát. Mineralia Slovaca, Geovestník, GÚDŠ, Bratislava, 42, 4, 503.
Strednomiocénna fauna malých cicavcov z lokality Devínska Nová Ves – Bonanza.mažgút, O.2010Manuskript, Katedra geológie a paleontológie PriF UK, Bratislava, 72.
Treťohorné stavovce (Vertebrata) Devínskej Kobyly.Holec, P. & Sabol, M.1996Mineralia Slovaca, 28, 6, Bratislava, 519–522.
Miocénne drsnokožce a kostnaté ryby (Chondrichthyes et Osteichthyes, Vertebrata) z viedenskej panvy pri Bratislave (Slovensko).Holec, P.2001Mineralia Slovaca, 33, 2, Bratislava, 19–25.
Succession(-s) of mammalian assemblages during the Neogene - a case study from the Slovak part of the Western Carpathians. Sabol, M., Joniak, P. & Holec, P.2004Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology, vol. 31-32/2001-2002, Brno, 65–84.
Middle Miocene assemblage of rodents from Bonanza site near Devínska Nová Ves (Slovakia).Sabol, M.2006Slovak Geological Magazine, Bratislava, 11, 4, Bratislava, 269-282.
Fauna a sedimentológia vilafrankskej lokality Nová Vieska.Vlačiky, M., Sliva, Ľ., Tóth, Cs., Karol, M., Zervanová, J.2008Študentská vedecká konferencia. Zborník recenzovaných príspevkov, 2. zväzok, Prif UK, IRIS, Bratislava, 188 – 190.
Miocene frog fauna from the locality Devínska Nová Ves-BonanzaHodrová, M.1988Věstník Ústředního ústavu geologického, 63, 5, Praha, 305–310.
A new toad from the Miocene at Devínska Nová Ves (Slovakia).Špinar, Z.V., Klembara, J. & Meszároš, Š.1993Západné Karpaty, séria paleontológia, 17, Bratislava, 135–160.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 61 - 80 z celkového počtu: 81
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Muscardinussansaniensis(Lartet)MikroMyoxidae
Myoglismeini(de Bruijn)MikroMyoxidae
Negaprioneurybatrodon(Blake, 1862)MakroVertebrata: Chondrichthyes: Elasmobranchii
NeocometesbrunonisSchaub et ZapfeMikroCriceidae
Neonatrix sp. MakroReptilia
Ophisaurussp. MakroReptilia
Ostreadigitalina(Eichwald, 1830)MakroMollusca: Bivalvia
Pectenaduncus(Eichwald, 1830 )MakroMollusca: Bivalvia
Plesiodimylus chantreiGaillardMikroDimylidae
Rajasp.MakroVertebrata: Chondrichthyes: Elasmobranchii
Salamandrasansaniensis(Schlosser)MakroAmphibia
Serranussp.MakroVertebrata: Actinopterygii
Spermophilinusbredai(von Mayer)MikroSciuridae
Sphyraena?sp. MakroOsteichthyes
Storchia meszaroshiSabolMikroTalpidae
TalpaminutaBlainvilleMikroTalpidae
Triglasp. MakroOsteichthyes
Trichiurussp. MakroOsteichthyes
Trichiurusmiocaenicus MakroOsteichthyes
Trocharion albanenseF. MayorMakroMustelidae