Charakter sedimentov na lokalite Nová Vieska a - celkový pohľad na lokalitu a vyznačenie sedimentologických profilov b - vertikálne striedanie pieskov fácie Sp a Sl – architektonický prvok SB, zjemňovanie zrnitosti smerom doprava, priečne piesčité duny migrujúce smerom k SV – V (sz. stena lokality) c - laterálne a vertikálne striedanie pieskov fácie Sp, St, Sr a Sl – architektonický prvok SB a DA, priečne a jazykovité piesčité bary a duny migrujúce generálne k SSV – SV (záp. stena) d, e - laterálne a vertikálne striedanie pieskov fácie St, Sp, Sh, Sl, Gh a Gmg – architektonický prvok SB a GB, erozívne povrchy spolu so štrkovitými fáciami na báze vrstiev poukazujú na centrálnu časť fluviálneho kanála (d – záp. stena, e – jz. stena) f - ružicové diagramy smeru sklonu planárneho a korytového šikmého zvrstvenia a orientácia osí kanálov a výmoľov (M. Vlačiky).
pôvodná veľkosť
späť