Pohľad na južnú stranu ťažobnej jamy v období rekultivácie íloviska v roku 2002. Steny odkrývajú vrstvy sivých bioturbovaných pelitov vrchného bádenu studienčanského súvrstvia.
pôvodná veľkosť
späť