Mučín

ÉraPeriódatrvanie
KenozoikumKvartér2.588
Neogén23.03
Paleogén65.05
ZostavovateľMarianna Kováčová
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná


Popis lokality

Lokalita Mučín sa nachádza na južnom Slovensku, neďaleko slovensko-maďarskej hranice južne od Lučenca. Jaskyňa je unikátna z hľadiska jej vzniku: vytvorila sa vyvetrávaním kmeňa zuhoľnateného stromu a následným opadávaním horniny zo stropu. Jaskyňa je vytvorená v ryodacitových tufoch, v ktorých na území Cerovej vrchoviny nie sú až také zriedkavé zvyšky silicifikovaných alebo zuhoľnatených stromov. Takéto zvyšky sa nájdu napr. pri Kalonde a na neďaleko ležiacej svetoznámej paleontologickej lokalite Ipolytarnóc v severnom Maďarsku.


charakteristika paleoprostredia

Floristické zloženie aj morfologické charakteristiky poukazujú na vlhkú subtropickú klímu. Približne pred cca 20 miliónmi rokov prebiehala v tejto oblasti rozsiahla vulkanická činnosť. Výbuchy sopky pochovali pod niekolkometrovými vrstvami sopecneho popola územie husto porastené vegetáciou. Rovnaký osud stretol aj mohutný kmeň stromu, ktorý postupne zuhoľnatel a následne aj činnosťou vody bol vyerodovaný povôdný priestor pochovania a tak vznikol základ pre Mučínsku jaskyňu. Tá sa potom už časom rozširovala vplyvom erózie a až v roku 2004 bola riadne preskúmaná miestnymi jaskyniarmi. Dôkazom pôvodu jaskyne sú neustále nálezy zuhoľnatených zvyškov konárov pôvodného stromu, ktoré sa stále dajú nájsť na stenách jaskynného priestoru, ako aj v blízkom okolí v podobe skamenelín vetvičiek, listov a stoniek.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Mučínska jaskyňa je prírodnou pamiatkou, napriek tomu je navštíviteľná, pretože v roku 2008 bola Krajským úradom životného prostredia v Banskej Bystrici vyhlásená za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu. Nie je však prípustné jej poškodenie, zber prírodného materiálu, zuhoľnatených konárov alebo odtlačkov listov.


Bližšie stratigrafické určenie

Egenburg


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

NazovAutorRokPublikacia
No results found.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite