Devínska Nová Ves - Bonanza

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľMartin Sabol
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Lokalita je ťažko prístupná až neprístupná


Opis Lokality

Lokalita sa nachádza na severovýchodnom okraji Viedenskej panvy pri mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, vo východnej časti bývalej Štokeravskej vápenky na severných svahoch Devínskej Kobyly. Objavená bola v roku 1984. Lokalita pozostáva so širokej pukliny zsz. – vjv. smeru v spodnojurských vápencových brekciách s fragmentami podložných triasových dolomitov. Šírka pukliny sa pohybuje od 2,6 do 3,5 m a je viac ako 5 vysoká. Je vyplnená úlomkami vápenca, balvanmi karbonátov a morskými pieščitými sedimentmi.


Charakteristika paleoprostredia

Zistené fosílne spoločenstvo poukazuje na dominanciu subtropického lesného humídneho habitátu so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami pri skalnatom až pieščitom pobreží plytkého mora s korálovým ekosystémom.


Ekonomicko - Hospodársky význam

Typová lokalita pre taxóny: Bufo priscus Špinar, Klembara et Meszároš, 1993 (Bufonidae, Amphibia); Storchia meszaroshi Sabol, 2005 (Talpidae, Mammalia); Devinophoca claytoni Koretsky et Holec, 2002 (Phocidae, Mammalia).


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita je významná z vedeckého hľadiska. Poskytuje informácie dôležité pre interpretáciu geologického a paleoklimatického vývoja nášho územia.


Bližšie stratigrafické určenie

Rét


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 10 z celkového počtu: 19
NazovAutorRokPublikacia
A new toad from the Miocene at Devínska Nová Ves (Slovakia).Špinar, Z.V., Klembara, J. & Meszároš, Š.1993Západné Karpaty, séria paleontológia, 17, Bratislava, 135–160.
A primitive seal (Mammalia: Phocidae) from the early Middle Miocene of Central Paratethys.Koretsky, I.A. & Holec, P.2002In: Emry, R.J. (ed.), Cenozoic mammals of land and sea: tributes to the career of Clayton E. Ray, Smithsonian Institution Press, Washington, 163-178.
Discovery of new fauna of marine and terrestrial vertebrates in Devínska Nová Ves.Holec, P., Klemb ara, J. & Meszároš, Š.1987Geologica Carpathica, 38, 3, Bratislava, 349–356.
Faciálna a stratigrafická analýza gregorianských brekcií bradlového pásma. Nemčok, J., Kullmanová, A., Ďurkovič, T.1986Čiastková záverečná správa za rok 1986, GÚDŠ Bratislava
Fauna a sedimentológia vilafrankskej lokality Nová Vieska.Vlačiky, M., Sliva, Ľ., Tóth, Cs., Karol, M., Zervanová, J.2008Študentská vedecká konferencia. Zborník recenzovaných príspevkov, 2. zväzok, Prif UK, IRIS, Bratislava, 188 – 190.
Fosílne stavovce.Holec, P. & Sabol, M.2005In: Majzlan, O. (ed.). Fauna Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 164-170.
Indications of the Middle Jurassic emergence in the Czorsztyn Unit (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians)AUBRECHT, R.1997Geologica Carpathica (Bratislava), 48, 2, 71-84
Middle Miocene assemblage of insectivores from Bonanza site near Devínska Nová Ves (Slovakia).Sabol, M.2005Geologica Carpathica, 56 (5), Bratislava, 433–445.
Middle Miocene assemblage of rodents from Bonanza site near Devínska Nová Ves (Slovakia).Sabol, M.2006Slovak Geological Magazine, Bratislava, 11, 4, Bratislava, 269-282.
Miocene frog fauna from the locality Devínska Nová Ves-BonanzaHodrová, M.1988Věstník Ústředního ústavu geologického, 63, 5, Praha, 305–310.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 20 z celkového počtu: 81
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
?? MakroMustelidae indet.
?? MakroPerciformes indet.
?? MikroRodentia indet.
?? MakroViverridae indet.
?? MakroColubrinae D
?? Mikro?Eomyidae indet.
?? MikroSciuridae indet.
?? MikroMyoxidae indet.
?? Mikro?Cricetidae indet.
?? MakroSerpentes indet.
?? MakroCaudata indet.
?? MakroAnura indet.
?? MakroOsteichthyes indet.
?? MakroTetraodontidae indet.
?? MakroTriglidae indet.
?? MakroPhocidae indet.
?? MakroCarnivora indet.
?? MikroErinaceidae indet.
?? MakroPercoidei indet.
?? MakroSparidae indet.