Devínska Nová Ves - Bonanza

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľMartin Sabol
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Lokalita je ťažko prístupná až neprístupná


Opis Lokality

Lokalita sa nachádza na severovýchodnom okraji Viedenskej panvy pri mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, vo východnej časti bývalej Štokeravskej vápenky na severných svahoch Devínskej Kobyly. Objavená bola v roku 1984. Lokalita pozostáva so širokej pukliny zsz. – vjv. smeru v spodnojurských vápencových brekciách s fragmentami podložných triasových dolomitov. Šírka pukliny sa pohybuje od 2,6 do 3,5 m a je viac ako 5 vysoká. Je vyplnená úlomkami vápenca, balvanmi karbonátov a morskými pieščitými sedimentmi.


Charakteristika paleoprostredia

Zistené fosílne spoločenstvo poukazuje na dominanciu subtropického lesného humídneho habitátu so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami pri skalnatom až pieščitom pobreží plytkého mora s korálovým ekosystémom.


Ekonomicko - Hospodársky význam

Typová lokalita pre taxóny: Bufo priscus Špinar, Klembara et Meszároš, 1993 (Bufonidae, Amphibia); Storchia meszaroshi Sabol, 2005 (Talpidae, Mammalia); Devinophoca claytoni Koretsky et Holec, 2002 (Phocidae, Mammalia).


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita je významná z vedeckého hľadiska. Poskytuje informácie dôležité pre interpretáciu geologického a paleoklimatického vývoja nášho územia.


Bližšie stratigrafické určenie

Rét


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 10 z celkového počtu: 19
NazovAutorRokPublikacia
Miocene frog fauna from the locality Devínska Nová Ves-BonanzaHodrová, M.1988Věstník Ústředního ústavu geologického, 63, 5, Praha, 305–310.
Skameneliny Devínskej Kobyly.Holec, P.1997In: Feráková, V. (ed.), Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 19-25.
Miocénne drsnokožce a kostnaté ryby (Chondrichthyes et Osteichthyes, Vertebrata) z viedenskej panvy pri Bratislave (Slovensko).Holec, P.2001Mineralia Slovaca, 33, 2, Bratislava, 19–25.
Discovery of new fauna of marine and terrestrial vertebrates in Devínska Nová Ves.Holec, P., Klemb ara, J. & Meszároš, Š.1987Geologica Carpathica, 38, 3, Bratislava, 349–356.
Treťohorné stavovce (Vertebrata) Devínskej Kobyly.Holec, P. & Sabol, M.1996Mineralia Slovaca, 28, 6, Bratislava, 519–522.
Fosílne stavovce.Holec, P. & Sabol, M.2005In: Majzlan, O. (ed.). Fauna Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 164-170.
The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene. Ivanov, M.1998Acta Musei Moraviae, Scientiarum Geologicum, 83, Brno, 159–172.
New finds of the genus Ophisaurus (Reptilia, Amguidae) from the Miocene of Western Slovakia (Czechoslovakia). Klembara, J.1986Acta Universitatis Carolinae - Geol., Špinar, 2, Praha, 187–203.
A primitive seal (Mammalia: Phocidae) from the early Middle Miocene of Central Paratethys.Koretsky, I.A. & Holec, P.2002In: Emry, R.J. (ed.), Cenozoic mammals of land and sea: tributes to the career of Clayton E. Ray, Smithsonian Institution Press, Washington, 163-178.
Middle Miocene assemblage of insectivores from Bonanza site near Devínska Nová Ves (Slovakia).Sabol, M.2005Geologica Carpathica, 56 (5), Bratislava, 433–445.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 20 z celkového počtu: 81
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
?? MakroGastropoda indet.
?? MakroMiliobatidae indet.
?? MakroRajidae indet.
?? MakroHolocentridae indet.
?? MakroAcanthuridae indet.
?? MakroLabridae indet.
?? MakroSerranidae indet.
?? MakroSparidae indet.
?? MakroPercoidei indet.
?? MakroPerciformes indet.
?? MakroTriglidae indet.
?? MakroTetraodontidae indet.
?? MakroOsteichthyes indet.
?? MakroAnura indet.
?? MakroCaudata indet.
?? MakroColubrinae D
?? MakroColubrinae indet.
?? MakroSerpentes indet.
?? MikroSciuridae indet.
?? Mikro?Cricetidae indet.