Devínska Nová Ves - Sandberg

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľMartin Sabol
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

chránená prírodná pamiatka


Popis lokality

Lokalita sa nachádza približne 2 km západne od Štokeravskej vápenky na severozápadnom svahu Devínskej Kobyly na južnom okraji Devínskej Novej Vsi. Lokalita pozostáva z plytkovodných litorálnych sedimentov sandbergských vrstiev (bazálne hrubé klastické horniny, sľudnaté piesky, ílovité piesky, vápenaté pieskovce, organogénne a organodetritické vápence, brekcie a štrkové polohy), ktoré sú erozívne uložené na starších sekvenciách druhohorných karbonátov devínskej sukcesie Malých Karpát. Sú produktom vrchnobádenskej transgresie na východnom okraji viedenskej panvy, čiastočne kontrolovanej transtenznou tektonikou. Vo vrstvách drobnozrných štrkov tu bola zistená bohatá fauna stavovcov aj bezstavovcov.


charakteristika paleoprostredia

Terestrická tafocenóza reprezentuje časť sandbergského spoločenstvo, ktoré žilo v prímorskej subtropickej oblasti ostrovného charakteru, pričom teplé moria boli obývané okrem bezstavovcov spoločenstvom rybovitých stavovcov (žraloky, raje, kostnaté ryby), plazov (korytnačky, krokodíly) a cicavcov (sirény, delfíny, veľryby).


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Toto významné paleontologické nálezisko bolo stanovené ako faciálny stratotyp Bulimina-Bolivinovej zóny vrchného bádenu. Na základe nálezov veľkých suchozemských stavovcov (skameneliny malých cicavcov neboli na lokalite doposiaľ výrazne preukázané) je nálezisko datované do vrchného bádenu (stredný miocén, spodný astarak, vrchná časť zóny MN 6).


Bližšie stratigrafické určenie

Miocén (vrchný báden, vrchná časť zóny MN 6)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 10 z celkového počtu: 10
NazovAutorRokPublikacia
Katalog der in den Osterreichischen Samlungen befindlichen Säugetierreste des Jungtertäre Osterreichs und der Randgebiete Pia J. & Sickenberg O.1934Denkschriften des Naturhistorischen Museums in Wien, Bd. 4, Geol. Palaeont. Reihe.
Säugetierfauna aus dem Torton von Neudorf an der March (ČSR).Thenius, E.1972N. Jb. für Geol. und Paläont., Abh., 96, 1, 27-136.
Ein neuer Vertreter der Gatung Anomalomys GAILLARD, 1900 (Rodentia, Mammalia) aus dem europäischen Miozän (Karpat).Fejfar, O.1972N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 141, 2, 168-193.
Die biostratigraphische Korrelation einiger jungtertiärer Wirbeltierfaunen Mitteleuropas Cícha I., Fahlbusch V. & Fejfar O.1972N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 140, 2, 129-145.
The Neogene VP sites of Czechoslovakia. A Contribution to the Neogene terrestric Biostratigraphy of Europe based on Rodents. Fejfar, O.1990In: Lindsay E. H., Fahlsbuch V. & Mein P. (Eds.): European Neogene Mammal Chronology. NATO ASI Series, A, 180, New York, 211-236.
Treťohorné stavovce (Vertebrata) Devínskej Kobyly (Tertiary Vertebrates from Devínska Kobyla).Holec P. & Sabol M.1996Min. Slovaca, 28, 6, 519-522.
Miocene Biochronology. Fejfar, O.1997In: Aguilar J. P., Legendre S. & Michaux J. (Eds.): Actes du Congrés BiochroM´ 97. Memoires et travaux E. P. H. E., Institut de Montpellier, 21, Montpellier, 795-802.
Temporal and spatial distribution of Miocene mammals in the Western Carpathians (Slovakia). Sabol, M. & Holec, P.2002Geologica Carpathica, 53, 4, Bratislava, 269-279.
Succession(-s) of mammalian assemblages during the Neogene - a case study from the Slovak part of the Western Carpathians. Sabol, M., Joniak, P. & Holec, P.2004Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Geology, Vol. 31-32/2001-2002, Brno, 65-84.
Fosílne stavovce (Vertebrata). Holec P. & Sabol M.2005In: Majzlan, O. (ed.), Fauna Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 164-170.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 20 z celkového počtu: 83
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
?? MakroAcipenseridae indet.
?? MikroRodentia indet.
?? MakroTriglidae indet.
?? MakroLabridae indet.
?? MakroAcanthuridae indet.
?? MakroOsteichthyes indet.
?? MakroMustelidae indet.
?? MakroListriodontinae indet.
?? MakroHolocentridae indet.
?? MakroSphyraenidae indet.
?? MakroPercidae indet.
?? MakroDiodontidae indet.
?? MakroBovidae (Boselaphini) indet.
?Eocerussp. MakroArtiodactyla
?Eotragushaplodon(H. v. Meyer, 1846)MakroArtiodactyla
„Gavialosuchus“ sp. MakroReptilia
Aceratheriumsp. MakroPerissodactyla
AetobatisarcuatusAgassizMakroChondryichthyes
Albanohyuspygmaeum(Depéret, 1892)MakroArtiodactyla
Amphicyonsp.  MakroCarnivora