Močiar

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľNatália Hudáčková
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / pásmo neovulkanických pohorí
GPS koordináty


Stav lokality

Prístup k lokalite bohatej na fosílne zvyšky je problematický, lokalita je v lesíku nad obcou, odkryv je zarastený a ťažko prístupný.


Popis Lokality

Lokalita Močiar sa nachádza na severnom okraji Štiavnických vrchov v plytkej vrcholovej úvaline. V diatomite (hornina tvorená schránkami jednobunkových rias - rozsievok) sa nachádajú hojné odtlačky listov a iných častí rastlín. JV od Močiara sa nachádzajú hojné odtlačky listov v piesčitých tufoch, aj na neďalekej lokalite SV od obce Teplá. Na lokalite Močiar sa vyskytujú hlavne listy rodov Quercus, Castanea, Zelkova, Ulmus, Acer, Carpinus, vyskytuje sa tu aj Magnolia sturi. Vek fosilifernej horniny bol určený ako Sarmat. Schránky rozsievok majú rozmery 0,001 až 4 mm a sú zložené prevažne z opálu (SiO2). Ako prímes býva v diatomite Al2O3, menej Fe2O3, alkálie, organická hmota, soli a klastické minerály. Vrstva diatomitu rastie rýchlosťou približne až 1 mm za rok. Horninové typy s menším kvantitatívnym zastúpením schránok rozsievok sú označované ako ílovité diatomity, tufitické diatomity, diatomitové íly a pod. Diatomit z Močiara vznikol po skončení vulkanickej aktivity Štiavnického stratovulkánu, keď v lokálnych depresiách na povrchu kalderovej výplne pokračovala limnická sedimentácia so vznikom limnokvarcitov (SV od Podhoria) a diatomitov v Močiari.


Charakteristika paleoprostredia

Sedimenty sa usadzovali v jazernom prostredí maaru, vo vode bohatej na rôzne chemické látky. Podnebie bolo teplé, pomerne vlhké subtropické, podobne ako je dnes v oblasti strednej a východnej Ázie.


Ekonomicko - Hospodársky význam

Ložisko diatomitu, ktorý sa využíva na rôzne účely v chemickom a potravinárskom priemysle. V súčasnosti sa na ložisku Močiar neťaží, ale ložisko je perspektívne. Na Slovensku momentálne nie sú organizácie ťažiace diatomit. Ťažbu na ložisku v minulosti realizovala spoločnosť BAPA, spol. s r. o. , Banská Štiavnica. Zásoby na ložisku sú v množstve 3,481 mil. ton. Na dobývací priestor v lokalite Močiar v okrese Banská Štiavnica drží v súčasnosti povolenie lučenecká firma Gamart, s.r.o. Tento dobývací priestor je výhradným ložiskom diatomitu. V tomto priestore sa nachádza viac ako 2 200 tisíc metrov štvorcových voľného nerastu a viac ako 1 000 tisíc metrov štvorcových viazaného nerastu.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 3 z celkového počtu: 3
NazovAutorRokPublikacia
Nerastné suroviny Slovenskej republikyBaláž, P., Kúšik, D2006Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Spišská Nová Ves - Bratislava
Die fossile flora sarmatischer sedimente aus der Umgebung von Moc i a r in der Mittleren SlowakeiSitár, V1974Acta Geol. Geogr. Univ. Comenianae, Bratislava, Geol., 26: 5-85.
Placoneis Mereschkowsky (Bacillariophyta) revisited: resolution of several typification and nomenclatural problems, including the generitypeE. J. Cox2003Botanical Journal of the Linnean Society, Volume 141, Issue 1 Pages 1–131

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite