Bratislava - Pektenový záliv

EónÉratrvanie
FanerozoikumKenozoikum65.5
Mezozoikum251
Fanerozoikum542
Paleozoikum542
ZostavovateľŠtefan Meszároš, Peter Agricola, Rado Biskupič
Stratigrafia / Kenozoikum
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Prístupná


Popis lokality

Lokalita sa nachádza na nad kopcom Dúbravská hlavica, na svahu pod studničkou Rohrau. Je vzdialená približne 150 m od asfaltovej cesty vedúcej z mestskej časti Dúbravka na Devínsku Kobylu.


Charakteristika paleoprostredia

Pieskovec, obsahujuci skameneliny, sa ukladal v plytkom, dobre okysličenom, presvetlenom prostredí s normálnou salinitou a jemným prúdením (jemnozrnný sediment). Na lokalite bola zachytená malá diverzita fauny, čo naznačuje, že sa jedná o čiastočnú tanatocenóczu (spoločenstvo uhynutých organizmov, ktoré mohli byť prúdením prinesené na miesto uloženia). Nadložné vrstvy, vyskytujúce sa na lokalite sú paleontologicky chudobné.


Ekonomicko - Hospodársky význam

Lokalita má vedecký význam


Bližšie stratigrafické určenie

Miocén (vrchný báden)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

NazovAutorRokPublikacia
No results found.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 21 - 25 z celkového počtu: 25
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Procardiumdanubianum(Mayer, 1866) MakroMollusca: Bivalvia
Talochlamysmultistriata(Poli, 1795)MakroMollusca: Bivalvia
Tellina (Laciolina)pretiosa(Eichwald, 1853)MakroMollusca: Bivalvia
Tritia cf. doliolum(Eichwald, 1830)MakroMollusca:Gastropoda
Xenophora cumulans(Brongniart, 1823)MakroMollusca:Gastropoda