Nová Vieska

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľMartin Vlačiky
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Pliocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Prístupná, pieskovňa.


Opis lokality

Obec Nová Vieska leží juhozápadnej časti Hronskej pahorkatiny, približne v polovici cesty medzi Novými Zámkami a Štúrovom. Lokalitu s nálezmi fosílnej fauny veľkých stavovcov tvorí pieskovňa s rozmermi približne 170 x 100 m, ktorá leží cca. 800 m juhozápadne od železničnej stanice v obci a 400 m juhovýchodne od miestneho družstva. Nakoľko väčšina plochy pieskovne je zarastená a jej steny sú zasutené, prieskum bolo možné vykonávať len v jej sz. časti s rozmermi približne 50 x 50 m, kde stále dochádza k sporadickej ťažbe sedimentov miestnym obyvateľstvom. Svojím vekom je táto lokalita spolu so susednou lokalitou Strekov konvenčne označovaná ako „báza kvartéru“ na Slovensku. Obe spomínané obce ležia v údolí, ktorým v súčasnosti preteká potok Paríž, pričom vzdušná vzdialenosť týchto lokalít je cca 2,7 km a stratigrafický sled sedimentov v nich je považovaný za totožný. Sedimenty na lokalite Nová Vieska, vekovo zaraďované do vrchného pliocénu až najstaršieho kvartéru, sú hrubé do 4 m a ostro nasadajú na jemno až strednozrnné laminované fluviálne piesky pontu. Vo vrchnej časti sú prekryté pôdnym horizontom do 1 m hrubým. Študovaný horizont je tvorený predovšetkým hrubozrnnými pieskami (často obliakovitými), s častými vrstvami a šošovkami zle vytriedeného štrku. Obliaky sú zle opracované, oválne až subangulárne, veľké 0,4 – 3 cm, zriedkavo až 20 cm. Tvorené sú prevažne kremeňom, menej kremencami, červenými rohovcami a slabo metamorfovanými bridlicami. Pomerné časté sú aj intraklasty ílov, pieskov a prachov, ktoré dosahujú niekoľko cm a sú koncentrované na báze niektorých vrstiev. Študované sedimentárne fácie predstavujú výplne fluviálnych korýt. Na základe celkového charakteru sedimentov, t.j. zrnitosti, zlého vytriedenia, rýchlych horizontálnych aj vertikálnych zmien fácií a častej erózie vrstiev sa usudzuje na usadzovanie v prostredí pomernej veľkej divočiacej rieky – paleo-Žitavy, paleo-Nitry, paleo-Hrona, resp. niektorých alebo všetkých týchto riek dohromady (Vlačiky et al., 2008; 2011). Nová Vieska sa ako nálezisko veľkých pleistocénnych cicavcov prvýkrát objavuje v odbornej literatúre v roku 1970 (Schmidt a Halouzka 1970), pričom nie sú špecifikované nájdené taxóny fauny, iba sa uvádza, že ide o ekvivalent Strekova. Holec (1986) opísal z lokality Nová Vieska dva druhy nosorožcov – Stephanorhinus jeanvireti Guérin, 1972 a Stephanorhinus etruscus etruscus (Falconer, 1868). V roku 1996 podáva Holec súpis všetkých taxónov doteraz nájdených na lokalitách Strekov a Nová Vieska spolu s ich stratigrafickým rozšírením. Okrem vyššie spomínaných druhov nosorožcov pribudol pre Novú Viesku rod Hipparion de Christol, 1832. Autor považuje fosílny materiál z lokalít za viackrát preplavený a rozoznáva v ňom tri faunistické komplexy: pliocénny, plio – pleistocénny a komplex z vrchnej časti spodného pleistocénu. Od roku 2004 sa každoročne v Novej Vieske konajú nové paleontologicko-sedimentologické výskumy, ktorých výsledky bývajú pravidelne publikované. Počas týchto nových výskumov bolo získané pomerne veľké množstvo fosílnych pozostatkov fauny z viacerých skupín veľkých cicavcov, rovnako tiež väčší počet prekremenelých kusov dreva. Prevažná väčšina tohto materiálu bola úspešne determinovaná a priradená ku konkrétnym druhom, resp. rodom, na determinácii zvyšku sa pracuje. Z nového materiálu, nájdeného na lokalite, boli zatiaľ determinované štyri taxóny - Metacervoceros rhenanus Dubois, 1904; Sus strozzii Meneghini, 1881; Hipparion ex gr. crassum Gervais, 1859 a Paradolichopithecus Necrasov, Samson & Radulesco, 1961; ktoré doteraz ešte neboli z územia Slovenska nikdy opísané. Dôležitou súčasťou nových výskumov bol sedimentologický prieskum, ktorý po takmer štyridsiatich rokoch od prvej zmienky o lokalite v odbornej literatúre vniesol viac svetla do genézy jej sedimentov a vyvrátil tézu o ich fluviolakustrinnom pôvode. Vo všetkých starších prácach, týkajúcich sa lokality Nová Vieska, sa zdôrazňujú dve základné skutočnosti: výrazná redepozícia fosílneho materiálu, ktorá spôsobila premiešanie skamenených zvyškov fauny z rôznych časových období a tiež viazanosť týchto nálezov iba na jeden fosiliférny horizont. Oba tieto názory boli novým výskumom vyvrátené, nálezy sa našli vo viacerých fosiliférnych horizontoch nad sebou a stratigrafická redepozícia stále nebola uspokojivo dokázaná (Vlačiky et al., 2008; 2011). Novo determinované druhy i takmer celý doteraz opísaný komplex fauny datujú lokalitu do rovnakého obdobia – na hranicu biozón MN 16 až MN 17 (obdobie zhruba pred 2,6 miliónmi rokov). Výnimku tvoria taxóny Dihoplus cf. megarhinus, Hipparion ex gr. crassum a Castor praefiber, ktoré môžu pochádzať zo staršieho obdobia – MN 15, ale presná determinácia tohto materiálu je stále nejasná, alebo nemožná z dôvodu jeho zlého zachovania, alebo stratigrafické rozšírenie daného taxónu je diskutabilné. Podľa kontinentálnej škály pre veľké cicavce kladieme lokalitu Nová Vieska na hranicu spodného a stredného vilafranku, do obdobia „Mammuthus – Equus“ eventu. Toto obdobie približne zodpovedá novej schválenej hranici pliocénu a pleistocénu. Dochádzalo vtedy k postupnému ochladzovaniu a aridizácii stabilnej teplej a vlhkej pliocénnej klímy, ktorá bola nahradená chladnejšou a suchšou klímou kvartéru s výraznými klimatickými osciláciami. Tieto zmeny sa odrazili na zložení fauny z tohto obdobia, ktorá je typická zmiešaním reliktov tropickej treťohornej lesnej fauny („Mammut“ borsoni) s faunou najstaršieho kvartéru, ktorá bola už adaptovaná na suchšie a chladnejšie prostredie, charakteristické striedaním riedkych lesov s otvorenou savanovitou krajinou (Mammuthus meridionalis) (Vlačiky et al., 2008; 2011).


Charakteristika paleoprostredia

Piesčito-štrkovité fluviálne sedimenty, v ktorých sa počas náhlych povodní akumulovali pozostatky uhynutých zvierat. Sedimenty sú usporiadané do zložitého systému korýt a štrkovitých až piesčitých barov, čo poukazuje na usadzovanie v prostredí pomerne veľkej divočiacej rieky. Opracovanie obliakov poukazuje na pomerne krátky transport, i keď prevaha piesčitého materiálu naznačuje na distálnejšiu časť divočiaceho riečneho systému. Nájdený komplex fauny patrí pravdepodobne do obdobia „Mammuthus – Equus“ eventu na prelome spodného a stredného vilafranku = hranica biozón MN16 a MN17 pred cca. 2,6 miliónmi rokov, kedy došlo k zmiešaniu reliktov tropickej treťohornej lesnej fauny s faunou najstaršieho kvartéru, ktorá bola už adaptovaná na suchšie a chladnejšie prostredie.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

V pieskovni sporadicky ťažia piesok miestni obyvatelia. Lokalita Nová Vieska má spolu so susediacou lokalitou Strekov ambíciu sa stať slovenskými stratotypmi pre hranicu pliocén/pleistocén.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 10 z celkového počtu: 15
NazovAutorRokPublikacia
Geologický výskum kvartéru Hronskej pahorkatiny a údolia Žitavy. Harčár, J.1967Manuskript, archív ŠGÚDŠ, Bratislava.
Neueste Resultate der Untersuchung von Neogenen und Quartären Nashörnern, Bären und Kleinsäugern in dem bereich der Westkarpaten (Slowakei).Holec, P.1986Acta Universitatis Carolinae – Geologica, Praha, 2, 223 – 231.
A Plio-Pleistocene large mammal fauna from Strekov and Nová Vieska, south Slovakia.Holec, P.1996Acta zoologia cracoviensia, Krakov, 39, 1, 219 – 222.
Nová fauna villafranchienu zo Strekova na Hronskej pahorkatine (Podunajská nížina).Schmidt, Z., Halouzka, R.1970Geologické práce, Správy, Bratislava, 51, 173 – 183.
Nálezy chobotnatcov (Proboscidea, Mammalia) z lokalít Strekov a Nová Vieska (Hronská pahorkatina, Slovensko).Tóth, Cs.2006In: ÁBELOVÁ, M. & IVANOV, M. (eds.) 12. Kvartér 2006 – Sborník abstrakt, Brno, 28 - 29.
Nálezy primitívnych elefantidov z lokality Nová Vieska (Hronská pahorkatina).Tóth, Cs.2007Študentská vedecká konferencia, 18 apríl 2007, Zborník príspevkov, 2. zväzok, Bratislava, 178 - 180.
Výskumy kvartérnych paleontologických lokalít na Slovensku v roku 2009.Vlačiky, M.2009In: NÉMETH, Z., PLAŠIENKA, D., ŠIMON, L., KOHÚT, M. & IGLÁROVÁ, Ľ. (eds.) 8. výročný predvianočný seminár SGS. Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát. Mineralia Slovaca, Geovestník, GÚDŠ, Bratislava, 41, 4, 549 - 550.
Plio – pleistocénna fauna veľkých cicavcov z lokality Nová Vieska (SR).Vlačiky, M.2007Študentská vedecká konferencia. Zborník recenzovaných príspevkov, 2. zväzok, Prif UK, Bratislava, 184.
The fossil mammal fauna and sedimentological data of the locality Nová Vieska (Villafranchian, Slovakia).Vlačiky, M., Moravcová, M., Maglay, J., Zervanová, J., Joniak, P., Tóth, Cs.2011In: MACHOVÁ, Z. (ed.) EUROCORES - TOPO-EUROPE Source & Sink Workshop, Program & Abstracts, Smolenice, 73 - 74.
Výskumy kvartérnych paleontologických lokalít na Slovensku v roku 2009.Vlačiky, M., Moravcová, M., Ďurišová, A., Krupa., V.2009In: IVANOV M., ROSZKOVÁ A., SEDLÁČEK, J., ŠIMÍČEK, D. (eds.) 15. Kvartér 2009. Sborník abstrakt, ÚGV PřF MU, ČGS, Brno, 35 - 36.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 14 z celkového počtu: 14
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
?Croizetocerossp.Makrostavovce
"Mammut"borsoniHays MakroProboscidea
AnancusarvernensisCroizet & Jobert, 1828MakroProboscidea
CastorpraefiberDepéretMakrostavovce
Dihopluscf. megarhinus(de Christol)Makrostavovce
Eucladocerossp.FalconerMakrostavovce
Hipparionex gr. crassumGervaisMakrostavovce
Mammuthusmeridonalis(Nesti)Stavovcestavovce
MetacervocerosrhenanusDuboisMakrostavovce
Paradolichopithecussp.Necrasov, Samson & RadulescoMakrostavovce
Plantaesp. indet.MakroPlantae
Stephanorhinus jeanviretiGuérinMakrostavovce
Stephanorhinus etruscus(Falconer)Makrostavovce
SusstrozziiMeneghiniMakrostavovce